Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

 1. Identitatea si datele de contact ale operatorului 

GIVAROLI IMPEX S.R.L. (denumita in continuare Givaroli sau

Societatea), cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, str. Viscolului nr. 63A, societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2630/1992, avand Cod Unic de Inregistrare RO451850,  in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.givaroli.ro, respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web www.givaroli.ro, in vederea transmiterii de oferte, mesaje etc.

Prin vizitarea site-ului si acceptarea prezentei Politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal, va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in propriul sistem informatic, atat manual cat si automat,  in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – GDPR.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu accesa site-ul web www.givaroli.ro, operat de catre Givaroli si a nu transmite mesaje sau a solicita oferte ori a comunica orice date cu caracter personal.

 1. Definitii:
 • ANSPDCP =  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • „restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 • „persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
 • „destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile        prelucrarii;
 • „consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara     echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate. 
 1. Drepturile utilizatorilor site-ului

Givaroli, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului www.givaroli.ro  (persoane vizate conform Regulamentului nr. 679/2016), si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului www.givaroli.ro  este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

Pentru orice informari sau solicitari in baza drepturilor persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa la adresa de email: office@givaroli.ro. 

 1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Givaroli

In momentul in care, ulterior accesarii site-ului www.givaroli.ro, decideti sa transmiteti mesaje catre Givaroli Impex SRL, societatea va colecta datele dvs. cu cu caracter personal pe care alegeti sa le comunicati (incluzand numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon, si alte informatii care va pot identifica si pe care le puneti la dispozitia Givaroli).

Givaroli utilizeaza informatiile stocate, datele cu caracter personal mentionate mai sus si furnizate de catre dvs. prin mesajele transmite la adresa de email mentionata pe site-ul Givaroli in scopul de a receptiona ofertele dumneavoastră și a va răspunde la mesaje.

 1. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

Givaroli nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul mesajelor transmise la adresa de email mentionata pe site-ul www.givaroli.ro, cu exceptia angajatilor si contractorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele societatii, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a societatii sau a angajatilor ori contractorilor acesteia.

Givaroli, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal. Totodata, Givaroli acorda acces la datele cu caracter personal angajatilor si colaboratorilor, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai societatii care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Echipamentele de tip servere pe care este gazduit site-ul web www.givaroli.ro prin intermediul carora sunt colectate date cu caracter personal sunt protejate atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, fiind instalate in locatie EU (Olanda) si supuse periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.givaroli.ro sunt retinute pe o perioada de 10 ani de la momentul colectarii, care este reprezentat de data transmiterii datelor cu caracter personal de către persoana vizata.

 1. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Givaroli va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care sunt utilizate.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la adresa: office@givaroli.ro

Informatii privind ANSPDCP 

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro