Screening apa

Laboratorul Analize de Mediu din cadrul Givaroli Impex SRL efectueaza urmatoarele analize pentru screening apa conform HG 570/2016 – aprobarea Progamului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculaose și alte măsuri pentru principalii poluanți (analiza unor substanţe şi compuşi cu mare toxicitate, împărţiţi în 2 liste, denumită „analiza de screening”)

– pentru metale

Nr. crt.IndicatorMetodă de măsurare
1-13Zn, Cu, Cr, Cd, Pb, Ni, Co, Mo, V, Ba, Ta, Te, Ti, As, Se, Sb, SnSR EN ISO 15586:2004-GFAAS; SR ISO 8288:2001-FAAS SR EN ISO 11969:2003, EPA 7062 (Sb, As HyGAAS), EPA 7470a (Hg), EPA 7742(Se)-HyGAAS
14HgSR EN ISO 12846:2012 și Metodă validată intern
15BSR ISO 9390:2000-spectrofotometrie VIS

– pentru substanțe organice periculoase

Nr. crt.IndicatorMetodă de măsurare
1-8HAP: benz-a-piren,benz-b-fluoranten, benz-g,h,i-perilen, benz-k-fluoranten, fluorantren, antracen, naftalină, indeno-1,2,3-cd-pirenSR EN ISO17993:2004 – HPLC
9BenzenSR ISO 11423-1:2000-GC-FID
10-19COV clorurați (tetraclorură de carbon, 1,2-dicloretan, diclormetan, hexaclorbenzen, hexaclorbutadienă, hexaclorciclohexan, tricloretenă, tetracloretenă, triclorbenzeni, triclormetan)SR EN ISO 10301:2003-GC-ECD, SR EN ISO 6468:2000-GC-MS, GC-ECD
20Di-etilhexil-ftalat(DEHP)SR EN ISO 18856:2006-GC-MS
21-25Pesticide organofosforice și triazinice (atrazină, simazină, clorfenvinfos, clorpirifos-clorpirifos-etil, diclorvos)SR EN 12918:2002, SR EN ISO 10695:2002-GC-MS, GC-NPD
26-33Pesticide organoclorurate (aldrin, dieldrin, endrin, DDT-total, p-p-DDT, endosulfan, pentaclorbenzen, heptaclor și heptaclorepoxid)SR EN ISO 6468:2000-GC-MS, GC-ECD
34-36Derivații ai fenol: nonil fenol, octilfenol, pentaclorfenolSR EN ISO 18857-1:2007, SR EN 12673:2002-GC-MS
37Compuși tributilstanici (cation tributilstanic)SR EN ISO  17353:2006