Proiecte CEEX

În cele ce urmează sunt nominalizate câteva Proiecte de cercetare din portofoliul GIVAROLI IMPEX SRL

PROIECT CEEX 171-„Implementarea prevederilor directivei UE 1999/13/CE transpusă în HG nr. 699/2003 şi Directiva UE 94/63/CE transpusă în HG nr. 568/2001 modificată în 2004 privind reducerea şi limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV), prin acreditarea determinării de COV aplicând metodă automată

Legătura cu Directivele Europene:

  • Directiva nr. 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din stocarea benzinei şi distribuirea sa de la terminale la staţiile de distribuţie transpusă în HG nr. 568/2001, Ordinul MAPM nr. 1103/2002 înlocuit prin Ordinul MMGA nr. 781/0912.2004; Ordinul MIR nr.337/2001 
  • Directiva 1999/13/CE privind stabilirea măsurilor pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii transpusă prin HG nr. 699 / 2003, HG nr. 1902/2004, Ordinul 859/2005 al MMGA.

PROIECT CEEX 172-„Dezvoltarea Laboratorului de Analize de Mediu prin acreditarea determinării dioxinelor şi furanilor, hidrocarburilor aromatice policiclice şi bifenililor policloruraţi din efluenţii gazoşi reziduali aferenţi surselor fixe de emisie în atmosferă cu posibilitate de extindere la alte tipuri de probe supuse încercării”

Legătura cu Directivele Europene:

  • Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor transpusă în HG nr. 128/2002 modificată şi completată prin HG nr. 268/31.03.2005 privind incinerarea deşeurilor,
  • Directiva 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi terfenililor policloruraţi (PCB si PCT) transpusă în Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari.

PROIECT CEEX 173Implementarea prevederilor directivelor UE 94/67/CE şi 2000/76/CE transpuse în HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, prin acreditarea încercării de determinare a metalelor grele conform standardelor EN preluate şi indicate în directivă

Legătura cu Directivele Europene:

  • Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor transpusă în HG nr. 128/2002 modificată şi completată prin HG nr. 268/31.03.2005 privind incinerarea deşeurilor.
  • Ordinului MAPPM nr. 462/1993 privind limitarea emisiilor dirijate în atmosferă

PROIECT CEEX 4697-Contract: 196/10.08.06-„Extinderea acreditării Laboratorului de Analize de Mediu din SC GIVAROLI IMPEX SRL cu încercări de poluanţi/substanţe periculoase prin HPLC şi IC în concordanţă cu directiva 98/83/CEE privind apa potabilă”

Legătura cu Directivele Europene:

  • HG nr. 458/2002 referitoare la apa potabilă care reprezintă transpunerea directiva europeană 98/83/CEE şi HG nr. 100/2002 care reprezintă transpunerea Directivei 75/440/CEE privind calitatea cerută apelor de suprafaţă destinate prelevării apei potabile în Statele Membre.
  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 200/2000modificată şi aprobată prinLegea nr.451 / 2001 şi completată / modificată prin Legea nr. 360/2003 şi Legea 26372005 reprezintă transpunerea Directivei 67/548/CEE referitoare la aproximarea legislaţiei, reglementărilor şi prevederilor administrative privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase cu implicaţii în directiva privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase substanţelor periculoase (DSD) 92 / 32 / EEC.